Κάδος Ανακύκλωσης Στερεών Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων – 33 έως 35 κ.μ.

Η εταιρεία διαθέτει κάδους ανακύκλωσης για στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα – containers χωρητικότητας 33-35 κ.μ.

Στα containers αυτά τοποθετούνται κυρίως ανακυκλώσιμα υλικά και ελαφριά απορρίμματα

Πραγματοποίηση ανακύκλωσης

Στο χώρο της μονάδας ανακύκλωσης της εταιρείας πραγματοποιείται διαχωρισμός όλων των εισερχόμενων αποβλήτων, βάσει είδους και σύστασης, τόσο με τη διαδικασία της χειροδιαλογής όσο και με μηχανικά μέσα.

Τα ανακυκλώσιμα υλικά, διαχωρίζονται από τα καθαρά απόβλητα. Τα απορρίμματα – απόβλητα οδηγούνται σε νόμιμα αδειοδοτημένο χώρο απόρριψης (ΧΥΤΑ), ενώ τα ανακυκλώσιμα απόβλητα οδηγούνται σε εταιρείες διαχείρισης αυτών. Η εταιρεία Θ.Λιακατάς παρέχει νόμιμη βεβαίωση διαχείρισης και ανακύκλωσης απορριμμάτων – αποβλήτων σε όλους τους πελάτες της (Α.Μ. ΥΠΕΚΑ 243).

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail