Η εταιρεία μας διαθέτει την υπ’ αριθ. Πρωτ. Φ1751/1430/ΠΕΡΙΒ-ΣΑ/10-05-2011Άδεια (ανανέωση-τροποποίηση-επαναδιατύπωση της υπ΄αρ. πρωτ. ΠΕΧΩ1057/ΦΠΕΡΙΒ-ΣΑ/02-04-2008, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί-συμπληρωθεί με την υπ΄αρ. πρωτ.Φ1751/5553/ΠΕΡΙΒ-ΣΑ/2009 Απόφαση Γ.Γ Περιφέρειας Αττικής) για την δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, μεταχειρισμένων ελαστικών, οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής του και αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την Περιφέρεια Αττικής. Επίσης διαθέτει άδειες συλλογής και μεταφοράς για τις περιφέρειες που αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα.

Επίσης η εταιρία μας διαθέτει την υπ’ αριθ. Πρωτ.: 112595/121 Άδεια (τροποποίηση της υπ΄ αρ. πρωτ. 59811/08/27-04-2012) για την δραστηριότητα διαλογής και προσωρινής αποθήκευσης μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων για την Περιφέρεια Αττικής καθώς και την υπ’ αριθμ Πρωτ. Φ 1751/8817/ΠΕΡΙΒ-9/2010 για τη δραστηριότητα ανακύκλωσης μεταλλικών και μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων στη θέση Ντριζακούκι του Δήμου Αυλώνα Αττικής.

 

Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ΑΔΑ ΗΜ/ΝΙΑ έκδοσης ή τροποποίησης
Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας (Λαμία) ΒΕΙ6ΟΡ10-00Μ 24.01.2013
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Πάτρα) ΒΕΦΝΟΡ1Φ-Η4Ν 11.01.2013
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Τρίπολη) Β4ΜΞΟΡ1Φ-ΨΞΗ 10.12.2012
Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας (Λάρισα) ΒΟΝΥΟΡ10-ΚΞΗ 30.12.2011
Μακεδονίας – Θράκης (Θεσσαλονίκη) ΒΕΙΒΟΡ1Υ-ΒΘΞ 21.01.2013
Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας (Ιωάννινα) 45Ψ9ΟΡ1Γ-77Κ 22.12.2011
Μακεδονίας – Θράκης (Κομοτηνή) Β4ΛΗΟΡ1Υ-2ΜΤ 07.06.2012
Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας (Κοζάνη) Β4ΩΝΟΡ1Γ-ΒΧΦ 23.04.2012
Κρήτης (Ηράκλειο) Β49ΨΟΡ1Θ-Ψ53 30.04.2012
Αιγαίου (Σύρος) Β4ΛΒΟΡ1Ι-ΩΛΦ 01.06.2012
Αιγαίου (Μυτιλήνη) Β43ΓΟΡ1Ι-8ΣΘ 27.09.2012
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail